Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky EuropeLife ltd., (dále jen „OP“) platí pro využívání služeb internetového serveru https://www.job-partners.eu.

OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového serveru (dále jen “ Job-partners.eu”), kterým je

EUROPELIFE LTD
63 Londonderry Tower,
SR12LB Sunderland , England,

company number 11614089,

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví Job-partners.eu. Zákazník je každý, kdo na Job-partners.eu zadá nabídku na práci. Veškeré smluvní vztahy mezi Job-partners.eu a Uživatelem se řídí objednávkou a těmito OP. V otázkách neupravených se smluvní vztahy mezi Job-partners.eu a Uživatelem řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto OP jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit OP nebo stávající nahradit novými. Nové OP budou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího  Job-partners.eu před začátkem jejich účinnosti.

Internetový server Job-partners.eu slouží k inzerci pracovních nabídek. Při užívání Job-partners.eu je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním OP a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající.

Služby pro Uživatele
Job-partners.eu poskytuje prostor pro zveřejňování pracovních nabídek. Nabídky jsou uveřejněny po dobu 30 dní.

Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy
Zadáním nabídky (inzerátu) ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy s Job-partners.eu . Tento návrh podléhá schválení Job-partners.eu .

Job-partners.eu si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné Job-partners.eu mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací.

Pro obsah zadané nabídky Zákazníka platí tato pravidla:

 • v názvu je zakázáno používat kapitálky;
 • název i text musí být genderově, rasově apod. neutrální, aby odpovídal požadavkům antidiskriminačního zákona;
 • jsou zakázány úpravy zdrojového kódu – veškeré úpravy rozložení a vzhledu inzerátu je třeba mít schválené a provedené od Job-partners.eu ;
 • do nabídek není povoleno vkládat externí odkazy a kontaktní údaje;
 • během doby platnosti nabídky není možné upravovat její znění

Job-partners.eu dále není povinen zveřejnit inzerci pozice zejména v případě, že:

 • Služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem Evropské unie, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,
 • Služby by měly obsahovat informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,
 • Zákazník podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,
 • Inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),
 • Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Zákazníka (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,
 • Informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),
 • Jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,
 • Informace mohou poškodit dobré jméno či pověst Job-partners.eu nebo jiných fyzických či právnických osob,
 • Je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice Zákazníka nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

K akceptaci návrhu Zákazníka, a tím i vzniku smluvního vztahu s Job-partners.eu , dochází schválením zadané nabídky ze strany Job-partners.eu. Po schválení se nabídka zveřejňuje na dobu 1 měsíce.

Při zveřejňování Nabídek je Zákazník povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

Uživatelům je umožněno reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace.


Job-partners.eu nezaručuje nepřerušený přístup na Job-partners.eu, , ani nezávadnost a bezpečnost Job-partners.eu. Job-partners.eu neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání Job-partners.eu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Job-partners.eu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na internetovém portálu Job-partners.eu může dojít k opuštění portálu Job-partners.eu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Job-partners.eu si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál Job-partners.eu.

Náhrada újmy
V případě vadného plnění ze strany Job-partners.eu, se Strany dohodly, že Job-partners.eu:
poskytne Zákazníkovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

Job-partners.eu neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Job-partners.eu. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Job-partners.eu. Odpovědnost Job-partners.eu za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Job-partners.eu v souvislosti s poskytovanými službami je omezena na částku uhrazenou Zákazníkem za Služby na základě uzavřené Smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Job-partners.eu

Není-li v těchto OP uvedeno jinak, považuje se za písemný úkon i úkon učiněný smluvní stranou formou doporučené zásilky, datovou zprávou nebo e-mailem. V případě učinění písemného úkonu ve formě e-mailové zprávy, jehož povinnou náležitostí je podle těchto OP i podpis jednající osoby, je písemný úkon řádně učiněn, pokud e-mailová zpráva obsahuje elektronický podpis identifikující jednající osobu nebo scan listiny obsahující takový písemný úkon opatřený vlastnoručním podpisem jednající osoby.

K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Každý, kdo začíná pracovat přes rekrutace EuropeLife LTD nebo Fiodor Investment Group , je osvobozen od administrativních nákladů pod podminkou, že bude pracovat minimálně 3 měsíce ve společnosti nebo agentuře, do které byl proveden rekrutacni proces.

V případě nedodržení 3 měsíční lhůty , je povinny uhradit administrativní náklady ve výši 200 €

Platební povinnost je do 14 dnů od dne dokončení prací nebo, pokud je potvrzeno nastup a kandidat nenastoupi na určenou adresu v urcenem terminu.

Vse platby budu hrazene na bankovni ucet

EUROPELIFE LTD
63 Londonderry Tower,
SR12LB Sunderland , England,

IBAN : GB55CLYD82613740590428

BIC : CLYDGB21137


Dlužník a Black List

V případě neuhrazení dlužné částky souhlasí každá osoba se zařazením na náš oficiální seznam dlužníků spolu se všemi osobními údaji a svou podobiznou.

Tento profil zůstane viditelný až do úplného zaplacení dluzne castky.

V případě spolupráce s inkasními společnostmi bude dluh se všemi údaji převeden.

Přijetím pravidel při registraci každá osoba souhlasí a potvrzuje každý bod pravidel.

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

cs_CZČeština