Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky EuropeLife ltd., (dále jen „OP“) platí pro využívání služeb internetového serveru https://www.job-partners.eu.

OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového serveru (dále jen “ Job-partners.eu”), kterým je

EUROPELIFE LTD
313 Horsley Road,
NE38 8HT Washington , England,

company number 11614089,

 a Uživatele nebo Zákazníka. Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví Job-partners.cz. Zákazník je každý, kdo na Job-partners.eu zadá nabídku na práci. Veškeré smluvní vztahy mezi Job-partners.eu a Uživatelem se řídí objednávkou a těmito OP. V otázkách neupravených se smluvní vztahy mezi Job-partners.cz a Uživatelem řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto OP jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit OP nebo stávající nahradit novými. Nové OP budou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího  Job-partners.cz před začátkem jejich účinnosti.

Internetový server Popcornjobs.cz slouží k inzerci pracovních nabídek. Při užívání Job-partners.eu je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním OP a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající.

Služby pro Uživatele
Job-partners.eu poskytuje prostor pro zveřejňování pracovních nabídek. Nabídky jsou uveřejněny po dobu 30 dní.

Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy
Zadáním nabídky (inzerátu) ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy s Job-partners.eu . Tento návrh podléhá schválení Job-partners.eu .

Job-partners.eu si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné Job-partners.cz mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací.

Pro obsah zadané nabídky Zákazníka platí tato pravidla:

 • v názvu je zakázáno používat kapitálky;
 • název i text musí být genderově, rasově apod. neutrální, aby odpovídal požadavkům antidiskriminačního zákona;
 • jsou zakázány úpravy zdrojového kódu – veškeré úpravy rozložení a vzhledu inzerátu je třeba mít schválené a provedené od Job-partners.eu ;
 • do nabídek není povoleno vkládat externí odkazy a kontaktní údaje;
 • během doby platnosti nabídky není možné upravovat její znění

Job-partners.cz dále není povinen zveřejnit inzerci pozice zejména v případě, že:

 • Služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem Evropské unie, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,
 • Služby by měly obsahovat informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,
 • Zákazník podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,
 • Inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),
 • Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Zákazníka (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,
 • Informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),
 • Jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,
 • Informace mohou poškodit dobré jméno či pověst Job-partners.cz nebo jiných fyzických či právnických osob,
 • Je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice Zákazníka nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

K akceptaci návrhu Zákazníka, a tím i vzniku smluvního vztahu s Job-partners.eu , dochází schválením zadané nabídky ze strany Job-partners.eu. Po schválení se nabídka zveřejňuje na dobu 1 měsíce.

Při zveřejňování Nabídek je Zákazník povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

Uživatelům je umožněno reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace.


Job-partners.eu nezaručuje nepřerušený přístup na Job-partners.eu, , ani nezávadnost a bezpečnost Job-partners.eu. Job-partners.eu neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání Job-partners.eu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Job-partners.eu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na internetovém portálu Job-partners.eu může dojít k opuštění portálu Job-partners.eu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Job-partners.eu si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál Job-partners.eu.

Náhrada újmy
V případě vadného plnění ze strany Job-partners.cz, se Strany dohodly, že Job-partners.eu:
poskytne Zákazníkovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

Job-partners.eu neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Job-partners.eu. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Job-partners.eu. Odpovědnost Job-partners.eu za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Job-partners.cz v souvislosti s poskytovanými službami je omezena na částku uhrazenou Zákazníkem za Služby na základě uzavřené Smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Job-partners.eu

Není-li v těchto OP uvedeno jinak, považuje se za písemný úkon i úkon učiněný smluvní stranou formou doporučené zásilky, datovou zprávou nebo e-mailem. V případě učinění písemného úkonu ve formě e-mailové zprávy, jehož povinnou náležitostí je podle těchto OP i podpis jednající osoby, je písemný úkon řádně učiněn, pokud e-mailová zpráva obsahuje elektronický podpis identifikující jednající osobu nebo scan listiny obsahující takový písemný úkon opatřený vlastnoručním podpisem jednající osoby.

K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

EuropeLife Team
So sorry , Recruitment activities were suspended until October
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.

cs_CZČeština