Tel: +31 682 055 881

Pravidla

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném toku údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), (GDP GDPR).

1. Předmětem údajů je jakákoli živá fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje a na které se osobní údaje zpracovává správce, tj. Každý uživatel, který zaslal své osobní údaje pomocí formuláře umístěného na této stránce. Subjektem údajů se rozumí zejména osoba, která hledá práci se Správcem nebo třetí stranou, zaměstnancem Správce nebo třetí stranou.

2. Správce je:

EUROPELIFE LTD
188 Westferry Road , Loc. O,
E14 3RY  London , England,

company number 11614089,

který sám nebo společně s ostatními určuje účel a způsob zpracování osobních údajů.
Zpracovatelem se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který na základě elektronického potvrzení uzavřel se správcem smlouvu, zpracovává osobní údaje pro správce v dohodnutém rozsahu v souladu s účelem poskytnutí osobních údajů a na určité období.

3. Třetí stranou se rozumí jakýkoli subjekt, který není subjektem údajů, správcem nebo zpracovatelem, zejména potenciálním zaměstnavatelem, kterého se údaje týkají.
Osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů je zaměstnanec správce, jehož úkolem je dohlížet na ochranu osobních údajů zpracovávaných správcem a na které mohou subjekty údajů adresovat osobní údaje.

Účelem zpracování údajů subjektů údajů je poskytnout subjektům údajů osobní a profesní poradenství, zejména poskytnout zaměstnancům subjekty údajů zaměstnání u jiného zaměstnavatele a / nebo je dočasně přiřadit zaměstnavateli nabízejícímu pracovní příležitosti subjektům údajů, zaměstnancům agentur.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je výslovný souhlas subjektu údajů, poskytnutý při registraci na webových stránkách správce, registrovaný elektronickými prostředky nebo. písemný souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů výslovně souhlasí se zveřejněním osobních údajů z informačního systému správce pro společnosti v EuropeLife a třetí strany, zejména potenciální zaměstnavatele subjektů údajů, včetně subjektů z členských států EU, pouze v souladu s účelem poskytování poradenství osoby, subjekt údajů. Subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů za výše uvedeným účelem členským státům Evropské unie.

Subjekt údajů má práva týkající se zpracování osobních údajů.

Právo na informace o zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů má právo být informován Správcem o zpracování jeho osobních údajů, zejména o účelu zpracování, jeho oprávněných zájmech, příjemcích osobních údajů atd.

Právo na přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů má právo získat od správce informace, zda správce zpracovává nebo nezpracovává své osobní údaje, a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo takové osobní údaje získat, včetně informací o účelu zpracování, kategorii zpracované osobní údaje, příjemci osobních údajů, doba zpracování atd.

Právo na změnu:

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn podat žádost o ochranu osobních údajů svému inspektorovi ochrany údajů.

Právo na smazani:

Subjekt údajů má právo informovat správce písemně prostřednictvím inspektora ochrany údajů, aby osobní údaje subjektu údajů mohl bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je poskytnuta jedna z následujících možností:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány,
 • subjekt údajů svůj souhlas odvolal a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů,
 • subjekt údajů vznesl proti zpracování námitky a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování jeho osobních údajů,
 • osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány nezákonně,
 • byla splněna zákonná povinnost, pro kterou správce zpracoval osobní údaje subjektu údajů.

Osobní údaje budou k dispozici po dobu 5 let,
pokud objednáte výmaz v souladu se zákonem, budou smazány.
Pokud bude uložena sankce nebo dojde k porušení smlouvy (elektronické přijetí předpisů), osobní údaje nemohou být vymazány a budou předány všem společnostem spolupracujícím se skupinou EuropeLife ltd (agenturám práce, dopravcům, společnostem registrovaným v našem systému) přístupem na BLACK LIST na našich webových stránkách.

Přijetím předpisů souhlasím s umístěním svých osobních údajů a fotografií na oficiální webovou stránku https://job-partners.eu/cs/black-list/ v případě nedodržení podmínek smlouvy / registrace.
Data budou viditelná po dobu 5 let nebo do vyrovnání smluvní pokuty

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá k analýze používání webu soubory cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně IP adresy a URL webové stránky) se přenášejí a ukládají na server Google ve Spojených státech. Nebudeme ukládat žádná data shromážděná v souvislosti se službou Google Analytics.

Tento web používá možnost anonymizace IP, kterou poskytuje Google Analytics. Jakmile bude společnost Google vaši IP adresu obdržet, bude vaše adresa IP zkrácena / anonymní. Google použije tyto informace v našem zastoupení k vyhodnocení vašeho používání webu, k vytváření zpráv o činnosti na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu. IP adresa poskytnutá Google Analytics v Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji Google.

Ukládání cookies můžete zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru prohlížeče. Nezapomeňte však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit v shromažďování a používání dat stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na webu

Cookies

Tento web používá cookies. Soubor cookie je malý soubor, který si můžete nainstalovat do počítače při návštěvě webové stránky. Cookies se obvykle používají k poskytování dalších funkcí návštěvníkům webu. Mohou být například navrženy tak, aby sledovaly vaši návštěvu a procházely váš web, pamatovaly si vaše preference a obnovovaly je, když znovu navštívíte web.

Vezměte však na vědomí, že blokování souborů cookie vám může bránit v plném využívání našeho webu.

Platby:

Tento web používá DotPay, službu poskytovanou společností:

Dotpay Sp. z o.o. ,ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków ,Polska

Tento web používá službu PayPal, kterou poskytuje společnost:

PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.


1. SOUHLAS

The buyer may conclude the Agreement by accepting the proposal to conclude the agreement on the website operated by EuropeLife, entering the required fields in the registration form and confirming the acceptance of the regulations.
Při uzavírání smlouvy může kupujícímu pomoci zaměstnanec EuropeLife přímo v pobočce nebo telefonicky, faxem nebo e-mailem.
Před závazným potvrzením registrace kupujícím má kupující právo změnit požadovaný obsah, způsob dopravy a platby, tj. Zkontrolovat všechna data zadaná v objednávce.
Na základě mnohaletých zkušeností EuropeLife doporučuje, abyste si před registrací zkontrolovali všechna data a přečetli předpisy.
Kupní smlouva je uzavřena zasláním registrace kupujícímu po výběru způsobu dopravy a platby a přijetí předpisů EuropeLife.
EuropeLife neodpovídá za žádné chyby v přenosu dat. EuropeLife neprodleně oznámí kupujícímu uzavření smlouvy e-mailem na zadanou e-mailovou adresu.

Potvrzovací příloha je aktuální verzí GBC, včetně reklamačních zásad EuropeLife. Smlouva (včetně dohodnuté ceny) může být změněna nebo zrušena pouze na základě dohody stran nebo z právních důvodů, nestanoví-li VOP jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let po jejím uzavření, avšak nejdéle po dobu v souladu s příslušnými právními předpisy, pro její úspěšné splnění a není k dispozici třetím stranám, které o to nemají zájem. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto podmínek, ve kterých je proces jasně popsán.

2. Dodávka předmětu koupě

Společně s dohodou o koupi přístupu se EuropeLife zavazuje poskytnout kupujícímu přístup / licence, které jsou předmětem nákupu, a kupující se zavazuje převzít digitální objekt / obsah a zaplatit EuropeLife kupní cenu podle aktuálního ceníku.

3. Odpovědnost EuropeLife

 • Uživatelské účty a přístup k reklamní databázi, jakož i možnost jejich přidání, které se strany dohodly, zpřístupní EuropeLife kupujícímu po dobu stanovenou v balíčku.
 • EuropeLife nenese odpovědnost za obsah reklam, ale vyhrazuje si právo je smazat a zablokovat účet v případě porušení sociálních a morálních zásad.

4. Významné porušení smlouvy

Pokud je vadným provedením přístupu podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

 • Kupující má právo na odstranění vady zdarma,
 • Úhrada některých nebo všech vzniklých nákladů.

Pokud si kupující nezvolí své právo včas, má práva, pokud jde o menší porušení smlouvy.

5. Záruka kvality

Jako záruku kvality se EuropeLife zavazuje, že web je po omezenou dobu vhodný pro běžné použití. (doba použití závisí na balíčku)

6. Použití elektronického obsahu

Při používání obsahu a elektronického přístupu zakoupeného u EuropeLife je kupující povinen dodržovat povinnosti stanovené v těchto VOP, autorských právech a určitých licenčních podmínkách k produktu (např. EULA). Pokud kupující tyto povinnosti poruší, odpovídá za škody, které mohou mít také trestní následky.

7. Stížnosti.

 • Každý zákazník je oprávněn podat stížnost v případě porušení smluvních podmínek společností EuropeLife Ltd,
 • Stížnosti lze podávat elektronicky na následující adresu: complaints@job-partners.eu
  nebo poštou na adresu společnosti:

EuropeLife ltd – complaints

188 Westferry Road , Loc. O,
E14 3RY  London , England

Každá stížnost bude posouzena do 14 dnů.

POZOR ! ! !

Každý, kdo odejde před 3 měsíci, je povinen uhradit náklady na nábor ve výši 120 €

CENÍK:

 • Účet kandidáta: 0,50 €, jednorazovo
 • Action account : 0,00 € za registraci, (10 € jednorazovo)
 • Pokud budete pres nas zaměstnáni, jste osvobozeni s poplatku
 • Pokuta za porušení smlouvy nebo nezaplacení spravniho poplatku: 120 €
  (pokud práci ukončíte do 3 měsíců)
 • Firemní účty:
 1. STANDART – 9,99 €
 2. FEATURED – 30,00 €
 3. PREMIUM – 50,00 €

Bankovní účet :

GB76 REVO 0099 6914 2285 92

BIC : REVOGB21

Job-Partners je lídrem v sektoru personálních služeb v České republice a začínáme ofenzivně na nizozemském, německém a evropském trhu.

Kontakty

EUROPELIFE LTD
188 Westferry Road , Loc. O,
E14 3RY  London
Spojené království
info@job-partners.eu

Recruitment Home

cs_CZCzech
en_GBEnglish pl_PLPolish ru_RURussian bg_BGBulgarian ro_RORomanian lt_LTLithuanian cs_CZCzech